برد رله 8 کاناله فازمشترک رایمون

  • 8 کانال رله A 10
  • نشانگر LED برای هر کانال
  • درگاه ارتباطی مدباس RTU
  • تغذیه VDC 24 یا VDC 12
  • دو نوع DIN ریل و معمولی
  • فاز مشترک برای کانال ها