برد رله 4 کاناله رایمون

  • 4 کانال رله A 10
  • نشانگر LED برای هر کانال
  • درگاه ارتباطی مدباس RTU
  • تغذیه VDC24 یا VDC12
  • دو نوع DIN ریل و معمولی