امکانات ساختمان هوشمند

امکانات ساختمان هوشمند

 شامل :

  • کنترل هوشمند روشنایی
  • کنترل هوشمند سیستم گرمایشی و سرمایشی
  • سیستم امنیتی هوشمند
  • سیستم آبیاری هوشمند